Kursplan för läsåret 2002/2003
GEODETISK MÄTNINGSTEKNIK, FK FÖR V OCH LVGM021
Geodetic and Photogrammetric Surveying, Advanced Course

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: L3, V4. Kursansvarig: Forskn ingenjör Lars Ollvik. Förkunskapskrav: VVB040 Geodetisk mätningsteknik och Vägbyggnad eller VGM061 Geodesi med kartteknik. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Fullgjorda och godkända fältövningar och godkända inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.tft.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge fördjupad kunskap om begrepp och metoder inom satellitgeodesin (GPS) och fotogrammetri. Målet för kursen är att skapa en förståelse för och en kännedom om sambanden mellan geodesi, fysikalisk geodesi, kartprojektioner, satellitgeodesi och fotogrammetri samt att ge inblick i beräkningsmetoder och fältverksamhet.

Innehåll
Geodesins grundbegrepp och definitioner, kartprojektioner, stommätning, transformationer, plan- och höjdmätning, felutjämningar, matrisoperationer, minsta-kvadratmetoden, metoder för normalfördelade observationer, beräkningar med hjälp av datorstöd (typ MATLAB), instrumentkännedom, satellitgeodesi GPS (Global Positioning System).
Fotogrammetrins grundbegrepp, definitioner och användningsområde för kartframställning.

Litteratur
GPS, Theory and practice, HMK-GPS, kompendier.