Kursplan för läsåret 2002/2003
INTERNATIONELL FASTIGHETSTEKNIKVFT190
International Real Estate Planning

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L3. Kursansvarig: Univ adjunkt Klas Ernald Borges. Förkunskapskrav: VFT062 Fastighetsteknik AK, VFT022 Fastighetsinformationsteknik. Rekommenderade förkunskaper: VFT131 Översiktlig planering, VTT110 Trafikteknik och stadsbyggnad AK. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, godkänd projektuppgift, godkänd opposition. Övrigt: Föreläsningar och seminarier ger den allmänna förståelsen för ämnesområdet. Ett självständigt projektarbete fördjupar kunskaperna och ger en praktisk tillämpning. Kursen ger en bas för genomförande av examensarbete internationellt. Kursen ges nästa gång läsåret 2003/04.

Mål
Målsättningen är att ge kunskap om metoder och praxis för markexploatering i några europeiska länder och u-länder. Kursen ska ge en förståelse för skillnader gentemot det svenska systemet, särskilt med avseende på de olika aktörernas roller i exploateringsprocessen. Kursen syftar också till att utveckla studenternas förmåga att sätta sig in i ett annat system med tanke på en konsultation i en internationell miljö, med användning av engelska och eventuellt även något annat europeiskt språk.

Innehåll
Begrepp om markanvändningsplanering och aktörsroller. Myndighetsrollen i planerings- och plangenomförandeprocessen. Detaljplaneringens utformning och genomförande. Metoder för förändring av fastighetsindelningen. Planformernas effektivitet och förekomst av informella lösningar.

Former för offentlig aktiv markpolitik.

Fastighetsägarnas och byggherrarnas ställning och möjlighet till påverkan på planeringsprocessen.

Markförvärv och exploatering i u-länder.

Möjligheter ges till specialisering om situationen i ett specifikt land genom vald projektuppgift.

Studie av några exploateringsprojekt och jämförelse med det svenska systemet för markexploatering.

Litteratur
Cadman, D & Austin-Crow, L, Property Development,1991. Healey, P & Nabarro, R, Land and Property Development in a Changing Context, 1990. Annan kurslitteratur som bestäms senare. Ny kurs därför är uppgifterna om kurslitteratur preliminära.