Kursplan för läsåret 2002/2003
JORD- OCH SKOGSBRUKVFT170
Agriculture and Forestry

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: L3. Kursansvarig: Jonas Rönnberg, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Rekommenderade förkunskaper: VBE067 Bygg- och fastighetsföretagens ekonomi. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, godkända övningar och inlämningsuppgifter. Deltagande i obligatoriska exkursioner.

Mål
Kursen skall ge teknologen grundläggande kunskaper om förutsättningar för att bedriva jord- och skogsbruk, hur modernt jord- och skogsbruk bedrivs samt ekonomiska kalkyler i jord- och skogsbruk.

Innehåll
Klimat, dränering, bevattning, olika grödor och deras odlingsvärde, odlingsteknik, maskinanvändning och transporter, ekonomiska kalkyler inom jordbruket.

Skogens betydelse för Sverige, skogsbruks- och skogsskötselmetoder, skogsuppskattning, olika trädslag och deras odlingsvärde, ekonomiska kalkyler inom skogsbruket.

Litteratur
Jordbruk: Sveriges Nationalatlas: Jordbruket (red Clason/Granström). Granstedt m fl: Växtodlingens grunder, LT-s förlag. Skogsbruk: Falk/Söderström: Skogsvårdens grunder, LT-s förlag. Utdelade stenciler/kompendier.