Kursplan för läsåret 2002/2003
GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM FK 1VFT151
Geographical Information Systems, Advanced Course 1

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Univ lektor Petter Pilesjö. Rekommenderade förkunskaper: VFT031 GIS ak. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Obligatoriska övningar. Webbsida: http://www.natgeo.lu.se.

Mål
Kursens mål är att ge fördjupade färdigheter i förståelse och handhavande av geografiska informationssystem (GIS). Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs självständigt kunna arbeta med datafångst, analys och presentation av olika typer av geografiska data i ett GIS.

Innehåll
Kursen går igenom olika typer av tillgängliga geografiska databaser, samt hur dessa kan importeras till olika GIS. Såväl rasterdata som vektordata behandlas. Vidare ges en teoretisk genomgång av analyser som frekvent förekommer i GIS, samt praktiska exempel på hur dessa används. Kursen behandlar också uppbyggnad och kommunikation mellan rumsliga och icke-rumsliga databaser, samt GIS som ett presentationsverktyg. Ett självständigt arbete avseende GIS-användning inom det egna verksamhetsområdet ingår i kursen.

Litteratur
Eklundh. L. (Red.), 1999: Geografisk Informationsbehandling - metoder och tillämpningar.