Kursplan för läsåret 2002/2003
SAMHÄLLSEKONOMI FÖR TEKNIKERVFT120
Economics for Engineers

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: I1. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Jochumzen. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.nek.lu.se.

Mål
Att skapa förståelse för ekonomisk teori och ekonomiska skeenden med tonvikt på den svenska ekonomins utveckling under senare tid.

Innehåll
Kursen inleds med en presentation av grundläggande ekonomiska teori och begreppsbildning. Den tar upp marknadernas funktionssätt och betydelse samt belyser den ekonomiska politikens roll i samhällets resursallokering. Konjukturfluktuationer och stabiliseringspolitik analyseras, liksom de internationella aspekterna på ett lands ekonomi. Den svenska ekonomin och dess utveckling under senare tid diskuteras. Lektioner. Undervisningen meddelas i form av lektioner. Deltagande i lektionerna är inte obligatoriskt, men då dessa delvis kompletterar kurslitteraturen, bör den studerande hålla sig underrättad om vad som meddelas under dem.

Litteratur
Eklund, K.: Vår ekonomi. 3:e upplagan. Tiden, 1992. Konjunkturrådets rapport 1994. SNS, 1994. Kompletterande material.