Kursplan för läsåret 2002/2003
FASTIGHETSTEKNIK FKVFT080
Spatial Planning, Advanced Course

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Univ adjunkt Åsa Knutson. Förkunskapskrav: VFT062 Fastighetsteknik AK. Rekommenderade förkunskaper: VFT063 Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper inkl processer. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, godkända övningsuppgifter samt närvaro vid seminarier.

Mål
Kursens skall ge kunskap i den juridiska och administrativa genomförandeprocessen vid komplicerade fastighetsbildningsprojekt.

Innehåll
I kursen behandlas komplicerade planerings- och fastighetsbildningsfrågor, rättshantering samt frågor om komplicerade gemensamhetsanläggningar och förvaltning av dessa. I kursen behandlas översiktlig förhandlingsteknik, genomförande av större projekt, projektledning m m. Kursen är upplagd som en seminarieserie med inslag av undersökande eget arbete.

Litteratur
LM: Handbok FBL. Handbok AL, LL. Ytterligare litteratur kan förekomma.