Kursplan för läsåret 2002/2003
FASTIGHETSTEKNIK AKVFT062
Spatial Planning, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Univ adjunkt Åsa Knutson. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, godkända övningar och seminarier.

Mål
Kursen ska ge kunskaper i hur en detaljplan genomförs, dvs från råmark till färdig byggrätt. Teknologen får i kursen insikt i de tekniska, ekonomiska och organisatoriska problem som finns vid upprättande och genomförandet av en detaljplan.

Innehåll
Plangenomförandeprocessen, dess innehåll och alternativ. Detaljplan, planförfarandet, innehåll, rättsverkningar och planekonomi. Aktiviteter och aktörer i exploateringsprocessen. Gemensamma anordningar, byggande, drift och förvaltning.

Litteratur
T Karlbro: Markexploatering. Boken om genomförande(LMV rapport 1988:3). Genomförandebeskrivning till detaljplan (LMV rapport 88:25). Kurspärm. Kurslitteraturen kan komma att kompletteras.