Kursplan för läsåret 2002/2003
FJÄRRANALYSVFT051
Remote Sensing

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Univ lektor Petter Pilesjö. Förkunskapskrav: VFT031 Geografiska Informationssystem AK, VFT151 GIS fk1. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Webbsida: http://www.natgeo.lu.se.

Mål
Kursens mål är att ge en grund för val mellan olika metoder att hantera landskapsinformation, främst fjärranalysdata samt ge kunskap om metoder att bearbeta sådan information med hjälp av geografiska informationssystem.

Innehåll
Kursen behandlar grundläggande fjärranalys med speciell hänsyn till flygbilder och satellitdata för olika typer av naturresursanalyser. Föreläsningarna inkluderar elektromagnetisk strålning, fotografiska fjärranalysmetoder, IR-känslig film, multispektral registrering, icke-fotografisk fjärranalys, multispektral svepradiometri, IR-termografi, radar m.fl. sensorsystem samt kalibrering av fjärranalysobservationer mot fältdata.

Övningsmomenten fokuserar tolkning av flygbilder och andra fjärranalysdata medan tillämpningsaspekterna framför allt gäller markanvändningskartering, ekologi och miljövård.

Litteratur
Flygbildstenik och Fjärranalys, Nämnden för Skoglig Fjärranalys, 1993.