Kursplan för läsåret 2002/2003
FASTIGHETSEKONOMI AKVFT042
Real Estate Valuation, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Univ lektor Anne Landin. Förkunskapskrav: VBE067 Bygg och fastighetsföretagens ekonomi, VBF112 Husbyggnadsteknik. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, godkända övningar. Obligatoriska föreläsningar och övningar kan förekomma.

Mål
Kursen ske ge baskunskaper om fastighetsmarknaden och om metoder för analys av denna och metoder för fastighetsvärdering, fastighetstaxering samt finansiering och beskattning av fastigheter.

Innehåll
Kursen omfattar fastighetsmarknaden, karaktär och särdrag, fastighetskredit, beskattning av privatbostäder och näringsfastigheter. Stor vikt läggs vid marknadsanalyser, omvärlds- och ortsprisanalyser, dess metoder och utförande. Fastighetstaxering samt besiktning ingår i samband med prisanalyser där prisförklarande variabler och regressionsanalys utgör viktiga inslag. Allt detta vilar på en värde- och värderingsteori som bas för olika värderingsmetoder. Kursen mynnar ut i ett fastighetsekonomiskt utlåtande. Kursen ger dessutom en introduktion till det svenska skattesystemet och etik för värderare.

Obligatoriska inslag kan ingå.

Obligatorisk föreläsning i ett aktuellt ämne. Dessutom kan ytterligare obligatoriska inslag ingå.

Litteratur
Jakobsson, Smickilas: Skatterätt, en introduktion. Institutet för värdering av fastigheter: Fastighetsnomenklatur. Svenska Bankföreningen: Den svenska kreditmarknaden. Kurspärm. Övrig litteratur meddelas vid kursstart.