Kursplan för läsåret 2002/2003
GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM AKVFT031
Geographical Information Systems, Basic Course

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: BI4, V4, W4. Kursansvarig: Universitetslektor Petter Pilesjö. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande datorkunskap. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Obligatoriska övningar. Webbsida: http://www.natgeo.lu.se.

Mål
Kursens mål är att ge en introduktion till geografiska informationssystem (GIS). Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs behärska grundläggande GIS-teori, samt självständigt kunna arbeta med analys av olika typer av geografiska data i ett GIS.

Innehåll
Kursen ger en grundlig teoretisk genomgång av funktioner i olika geografiska informationssystem, samt av grundläggande analyser som kan utföras i dessa.
Kursen behandlar också funktion och konstruktion av rumsliga databaser, samt hur dessa i ett GIS kan knytas till tabelldata. Praktiska övningar i geografisk informationshantering ges parallellt med teoretiska genomgångar under hela kursperioden. Databasuppbyggnad, inklusive integration mellan olika datatyper och tabelldata, samt rumslig analys tränas och exemplifieras i några av de vanligast förekommande programvarorna. Tabelldata behandlas praktiskt i kalkylark och databasprogram.

Litteratur
Eklundh. L. (red.), 1999: Geografisk Informationsbehandling - metoder och tillämpningar.