Kursplan för läsåret 2002/2003
FASTIGHETSINFORMATIONSTEKNIKVFT025
Real Estate Information Technology

Antal poäng: 14. Betygskala: TH. Kursansvarig: Univ adjunkt Klas Ernald Borges. Rekommenderade förkunskaper: FMA012, delprov 1-3, Tematermin Geomatik, Tematermin Mark&Miljö. Prestationsbedömning: Godkänd tentamina, övningsuppgifter och projektarbete. Övrigt: Ett särskild moment är ett integrerat projekt i vilket studenterna skall lära sig hur man praktiskt bygger upp ett mindre fastighetsinformationssystem, och därigenom förstå de krav som ställs för att få det att fungera samt att förstå dess möjligheter och begränsningar i användarledet.

Mål
Att ge studenterna kunskap och färdigheter i att samla in och bygga upp databaser med fastighetsinformation, med fokus på den tekniska uppbyggnaden av informationssystem, samt förståelse för dess funktion i användarledet. Kursen skall också ge studenterna fördjupade kunskaper om den matematiska geodesin.

Innehåll
Kursen behandlar det svenska fastighetsdatasystemets uppbyggnad, och ger även kunskap och förståelse för hur fastighetsinformationssystem byggs upp och används i andra länder med annorlunda förutsättningar. Tekniska krav på ett informationssystem, där kunskaper och färdigheter i modellering, programmering och databaser ingår. Studenterna skall lära sig hur fastighetsinformation kan kopplas ihop med annan geografisk information (t.ex. vid uppbyggande av en digital registerkarta). Slutligen ska studenterna lära sig de vanligaste tillämpningarna av fastighetsinformation idag, t.ex. inom fastighetsbildning och kreditgivning.

Fastighetsinformationstekniken integrerar olika avsnitt:

Avsnittet modellering och databaser (2 v) behandlar konceptuell modellering, grundläggande databasteknik och frågespråk. Inom modelleringen finns kopplingar mot programmeringen (program/databaser som modell av verkligheten) och mot fastighetsinformation (vilket är området som ska modelleras på övningarna).

Inom avsnittet geodesi och GPS (2 v) skall studenterna lära sig hur jorden kan approximeras med en jordellipsoid, och dess avbildning på ett plan med hjälp av kartprojektioner, samt hur man transformerar koordinater mellan olika koordinatsystem. Kursen behandlar också grunder i satellitmätning (GPS).

Inom avsnittet fastighetsinformation (4 v) behandlas fastighetsbegreppet, inklusive markrättigheter och relationer till angränsande fastigheter. Vidare behandlas ursprung och uppbyggnad av den fastighetsdata som finns tillgänglig, samt begränsningar i användning utifrån samhällets och enskildas krav, t ex kraven för fastighetsbildning, panthantering inom kreditväsendet och för fastighetsekonomiska analyser (ortsprisstatistik, etc.). Internationella perspektiv för fördjupad förståelse.

Avsnittet behandlar vidare den successiva uppbyggnaden av det svenska fastighetsdatasystemet upp, med metoder för insamling, analys, lagring och presentation av data om fastigheter och fastighetsbestånd. Vidare behandlas samverkan mellan den tekniska beskrivningen av fastigheter och de juridiska definitionerna av desamma, samt juridiska aspekter på registeruppbyggnad (personuppgiftslagen, upphovsrättslagen, etc.). Detta avsnitt är knutet till den andra delen av det integrerade projektet.

Integrerat projekt - fastighetsdatasystem: Ett särskild moment är ett integrerat projekt i vilket studenterna skall lära sig hur man praktiskt bygger upp ett mindre fastighetsinformationssystem, och därigenom förstå de krav som ställs för att få det att fungera samt att förstå dess möjligheter och begränsningar i användarledet.

Projektet inkluderar modellering och konstruktion av ett fastighetsdatasystem (2 v) och tillämpningar av fastighetsinformationssystem (4 v).

Litteratur
Eklundh L., m. fl., Geografisk informationsbehandling, (kap. 5)
Lantmäteriverket, HMK-databaser
Annan litteratur som bestäms senare


Fastighetsinformationsteknik / Fastighetsinformationsteknik0103

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Univ adjunkt Klas Ernald Borges. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och övningsuppgifter.

Mål
Se kursbeskrivning

Innehåll
Se kursbeskrivning

Litteratur
Se kursbeskrivning


Fastighetsinformationsteknik / Fastighetsdatasystem - projekt0203

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Univ adjunkt Klas Ernald Borges. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete.

Mål
Se kursbeskrivning

Innehåll
Se kursbeskrivning

Litteratur
Se kursbeskrivning