Kursplan för läsåret 2002/2003
FASTIGHETSINFORMATIONSTEKNIKVFT022
Real Estate Information Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Univ adjunkt Klas Ernald Borges. Rekommenderade förkunskaper: VFR026 Allmän fastighetsrätt, VFT031 GIS AK. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningsuppgifter/projekt. Obligatoriska övningar.

Mål
Kursen skall ge allmänna och fördjupade kunskaper i ämnesområdet fastighetsinformationsteknik. Målet är att teknologen efter genomgången kurs ska ha en uppfattning om de behov och möjligheter som finns med fastighetsknuten information i både offentliga och kommersiella databaser.
Förstå samverkan mellan olika grunddatabaser, där lägesuppgiften är informationsbärare och där resultatet redovisas grafiskt eller som ett tabellverk samt förstå hur teknik och juridik samspelar vid uppbyggnaden av nya register.
Ett internationellt perspektiv kommer att ges angående fastighetsinformation i andra länder.

Innehåll
Historik om jord- och stadsregister, fastighetsbok, fastighetsregister, inskrivningsregister mm.

Metoder för insamling, analys, lagring, bearbetning och presentation av data om fastigheter och fastighetsbestånd.

Det svenska fastighetsdatasystemets uppbyggnad, systemstruktur, indelning i delsystem och register, innehåll och användning som handläggnings- och informationssökningssystem. Aviseringar till och från andra system. Analog och digital registerkarta.

Visa på kommersiella databaser och tillgängliga grunddatabaser inom offentlig förvaltning innehållande fastigheter, byggnader, personer, hushåll, organisationer och företag. Även hur man med hjälp av metadatabaser finner dessa geografiska fastighetsdata.

Internationella jämförelser och förutsättningar för upprättande av fastighetsinformationssystem i länder med bristfälliga basdata.

Behov av standardisering.

Egen utveckling av enkelt fastighetsinformationssystem med koppling till geometri.

Litteratur
Lantmäteriverket: Målbild 2000. FIG Commission 7: Cadastre 2014, Larsson, Gerhard: Land registration and cadastral systems. Kurspärm.