Kursplan för läsåret 2002/2003
ARKIVKUNSKAPVFR150
Archives

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen. Förkunskapskrav: Fastighetsteknik AK eller motsvarande. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, deltagande i obligatorisk undervisning samt genomförda projektuppgifter. Övrigt: Kursen ges under förutsättning av att samverkan med Lantmäteriets internutbildning kommer till stånd. Kursen är under utveckling.

Mål
Att ge sådan kännedom om äldre lantmäterihandlingar att det skall gå att hantera dylik information vid en förrättning.

Innehåll
Genomgång av dokumenttyper i Lantmäteriets och kommunernas arkiv. Grundläggande kännedom om relevanta äldre fastighetsrättsliga regler och övergångsregler.

Litteratur
Bestämmes senare.