Kursplan för läsåret 2002/2003
GRUNDLÄGGANDE JURIDIK MED FASTIGHETSRÄTTVFR140
Introductory Law and Real Estate Law

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L1. Kursansvarig: Cecilia Mildner. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningsuppgifter.

Mål
Kursen skall ge de grundläggande färdigheter och kunskaper i juridik som är nödvändiga för de fortsatta studierna på lantmäteriprogrammet.

Innehåll
Kursen behandlar inledningsvis den central förmögenhetsrätten, såsom avtalsrätt, köprätt, sakrätt, associationsrätt och skadeståndsrätt. Den senare delen av kursen är koncentrerad på fastighetsrätt, alltså köp, felreglerna, panträtt och upplåtelse av nyttjanderätt och andra bruksrätter.

En viktig del av kursens innehåll är den allmänna färdighetsträningen. De studerande skall kunna söka i det juridiska källmaterialet och kunna tillgodogöra sig de rättsliga huvudkällorna: lagtext, praxis och förarbeten. Utifrån detta skall förmågan att föra och förstå juridiska resonemang utvecklas.

Litteratur
Grauers: Fastighetsköp. Jensen: Panträtt i fast egendom samt ytterligare litteratur som bestämmes senare.