Kursplan för läsåret 2002/2003
FASTIGHETSFÖRETAGANDE OCH FACILITY MANAGEMENTVFR081
Property and Facility Management

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Professor Bengt Hansson. Förkunskapskrav: För L: VFT042 Fastighetsekonomi AK och VFT091 Fastighetsekonomi FK. För V: VBE030 Fastighetsförvaltning. Rekommenderade förkunskaper: ABK220 Installationsteknik AK. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar samt inlämningsuppgifter. Deltentamen kan förekomma.

Mål
Kursen skall ge allmänna kunskaper om fastighetsföretagande och facility management samt färdigheter i att tillämpa av förekommande analysmodeller inom fastighetsföretagande och facility management och då särskilt i ett strategiskt perspektiv.

Innehåll
Inledningsvis behandlas de övergripande förutsättningarna för fastighetsföretagande och facility management.

Kursen innehåller i del 1 fastighetsföretagande avsnitt om strategisk analys och planering, ekonomisk verksamhetsanalys, kvalitets- och miljöledning, investment management, analys av drift- och underhållskostnader, fastighetsinformations- och förvaltningshandlingar, fastighetsutveckling, värdering av fastighetsbolag.

Kursen innehåller i del 2 facility management aktuella analysmodeller, lokalförsörjningsprogram, funktionskrav, upphandling av stödfunktioner, service management, outsourcing, internhyressystem.

Avsnitten behandlas i ett helhetsperspektiv varför andra områden än de som nämns ovan förekommer i kurser om än mindre omfattning såsom skatter och risktagande. Inlärningen är problembaserad och kommer att innehålla två större praktikfall och ett antal mindre fördjupningsuppgifter.

Litteratur
Lokalresursplanering, Löfvenberg, C och Oresten, B. Rätt process, Löfvenberg, C och Oresten, B. Facility Management, Grundin, Lindqvist, Sandgren. Övrig litteratur i samband med kursstart.