Kursplan för läsåret 2002/2003
FASTIGHETSRÄTTSLIGA ERSÄTTNINGSPRINCIPER INKL PROCESSERVFR063
Principles of Compensation in Real Estate

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Carl-Magnus Willert. Förkunskapskrav: VFR041 Bygg- och miljörätt, VFT042 Fastighetsekonomi AK. Rekommenderade förkunskaper: VFR026 Allmän fatighetsrätt, VFT110 Juridik för tekniker. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Godkända övningar och individuell uppgift. Obligatoriska inslag. Övrigt: Viss slutredovisning kan förekomma i början av läsperiod 4.

Mål
Kursen ska ge förmåga att bedöma ekonomisk ersättning vid tvångsvis ianspråkstagande av eller intrång på fastigheter och därtill knutna rättigheter.

Innehåll
Regelverk och fastighetsekonomisk analys av ersättningsregler i expropriations-, plan- och bygglagstiftning, förrättningslagstiftning, miljöskydds- och naturvårdslagstiftning.
Värderingsregler i olika ersättningssituationer. Metoder för bedömning av ersättning vid intrång och inlösen. Praxis, förhandlingslösningar och frivillignormer avseende olika ersättningssituationer för tätorts- resp landsbygdsfastigheter.
Olika kompensationsregler i svensk lagstiftning. Olika värderingsbegrepp och deras relevans i värderingssituationer. Historisk utveckling.
Ersättningsprinciper i andra länder.
Obligatoriska inslag.

Litteratur
Hall, Magnusson m f: Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper. PM, som utdelas under kursen.