Kursplan för läsåret 2002/2003
KONSEKVENSBERÄKNINGARVBR230
Consequence Analysis

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI3. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Univ adjunkt Berit Andersson, berit.andersson@brand.lth.se. Förkunskapskrav: VBR022 Brandkemi och VBR033 Branddynamik. Prestationsbedömning: Tentamen och inlämnade och godkända hemuppgifter. Webbsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 54.

Mål
Efter genomgången kurs ska studenten

Innehåll
Miljö- och säkerhetslagstiftning inklusive EU-direktiv.
Kemikaliekännedom. Farliga egenskaper hos kemikalier. Kondenserade giftiga gaser.
Konsekvensanalyser. Beräkning av konsekvenser vid utsläpp av gaser och vätskor. Beräkningsmetoder för utsläppshastighet (källstyrka), flashing, förångning, brand i vätskepöl, uppvärmning av behållare, jetflammor, gasspridning (neutrala och tunga gaser), gasmolnsexplosioner och tankbrott samt effektmodeller. Beräkningsmetoderna omfattar dels handräkningsmetoder och dels utnyttjande av datorprogram.

Litteratur
FOA, Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor; Litteraturen kommer att kompletteras