Kursplan för läsåret 2002/2003
TILLÄMPAD SÄKERHET INOM PROCESSINDUSTRINVBR190
Applied Process Industry Safety

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: BI3, RH4. Kursansvarig: Universitetslektor Anders Jacobsson, anders.jacobsson@band.lth.se. Förkunskapskrav: Minst 80 poängs högskolestudier. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm. Övrigt: Minst 15 studenter krävs för att kursen ska ges. Max 25 studenter antas.

Mål
Storleken av riskerna i en processteknisk anläggning bestäms till stor del vid projekteringen av installationerna - i design och konstruktionsstadiet. Det är därför av stor vikt att personer, som skall arbeta med riskhantering med avseende på hela Säkerhet/Hälsa/Miljökonceptet inom processindustrin, har kännedom om dessa grundläggande tekniska frågor. Målet är att studenterna genom denna kurs skall inhämta grundläggande och tillräckliga kunskaper om vad som är viktiga aspekter för att en processteknisk installation skall vara säker, för att med detta som bas kunna applicera de riskhanteringsmetoder som i övrigt ingår i utbildningen för RH-programmet. Även studenter som inte läst rent processtekniska utbildningar skall kunna tillgodogöra sig denna kurs.

Innehåll
Kursen innehåller delar som:

Litteratur
Guidelines for Engineering Design for Process Safety, Center for Chemical Process Safety of American Institute of Chemical Engineers.