Kursplan för läsåret 2002/2003
RISKHANTERINGSPROCESSENVBR171
Risk Management Processes

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: RH4. Kursansvarig: Professor Sven Erik Magnusson, sven_erik.magnusson@brand.lth.se. Förkunskapskrav: VBR180 Riskanalysmetoder, MIO120 Riskekonomi. Rekommenderade förkunskaper: MAM090 Människa, teknik, organisation och hantering av risker. Prestationsbedömning: För slutbetyg 3 krävs godkända projektuppgifter samt deltagande vid seminarium. Slutbetyg 4-5 kan erhållas via skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.brand.lth.se/riskhantering/kurser/index.htm. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 54.

Mål
Syftet med kursen är att vara sammanhållande för programmet, där moment i övriga kurser kan knytas samman och integreras. Översiktligt mål är att ge kunskap om de olika metoder och tekniker som används i riskhanteringsprocessen. Studenten skall efter kursen dessutom vara förtrogen med grunderna i projektledning, speciellt riskhanteringsprojekt. Dessa kunskaper skall tillämpas i ett projekt som är en del av kursen. Kursen skall kunna knyta ihop riskanalys, riskvärdering och reduktion/kontroll av risk till riskhantering, dvs studenten skall i projektarbetet träna på att besluta om och utforma åtgärder, med bakgrund av analys och värdering av risker. Skapa förutsättningar för att genom riskhantering arbeta med att minska förluster, skador och störningar på ett för en organisation optimalt sätt och att

Kunskaperna som förvärvas under kursen skall underlätta kommunikation med andra delar av ett företag eller en organisation och stor vikt kommer att läggas vid riskkommunikation, dvs att resultaten av riskhanteringsarbetet kan kommuniceras ut till allmänheten.

Innehåll
1. Riskhanteringens historia i korta drag. Exempel på krav, t ex i lagstiftning och i etiska regler.

2. Genomgång av ett antal praktiskt använda (operativa och strategiska) riskhanteringsprocesser eller -strategier.

3. Teoretisk genomgång av riskhanteringsperspektiv främst sett från myndighetsperspektiv.

4. Genomgång av ett antal hjälpmedel och verktyg för revision av ledningssystem

5. Projektuppgift 1. Att genomföra en teknisk och/eller administrativ säkerhetsrevision med utgångspunkt från ledningssystem och dokumentation från ett företag.

6. Projektuppgift 2. Att studera och utvärdera företagets riskhanteringsstrategi, studera hur strategin (processen) implementerats, jämföra med kurslitteraturen, ge förslag till alternativa strategier, jämföra de olika företagen.

7. Grunderna för riskperception och riskkommunikation

8. Katastrofhantering (emergency management).

Litteratur
International Electrotechnical Commission (IEC). International Standard 60300-3-9, Dependability management-Part 3: Application guide - Section 9: Risk analysis of technological systems, Genéve, 1995; Projektrisker - kompendium; Kemikontoret, Integrerat ledningssystem för säkerhet, hälsa och miljö, En handbok, med rutiner om SHM-ledningssystem, AB Industrilitteratur, Stockholm 1997; Kemikontoret, SHE-Audit: Aguideline for internal auditing of Safety/Health/Environment (Riskhantering 1); AB Industrilitteratur, Stockholm, 1996; Kolluru, R. V., Bartell, S. M., Pitblado, R. M. and Stricoff, S., Risk Assessment and Management Handbook: For Environmental, Health and Safety Professionals, McGraw-Hill, New York, 1996; Kommunförbundet, Verksamhetsanalys och säkerhetssamordning, 2000; Olofsson, N., Kompendium i Risksociologi, 2001; Rasmussen, J. and Svedung, I., Proactive Risk Management in a Dynamic Society, SRV 2000; Royal Society, Risk analysis, perception and management, London 1992; Tyréns, KTH och FOA, Den tekniska infrastrukturens sårbarhet, funktion och säkerhet - TIS, ÖCB, 2000; ÖCB, SAF och SilfGrupen Säkra företagets flöden! Tryckindustri AB, Solna, 1999.