Kursplan för läsåret 2002/2003
INTRODUKTION TILL BRAND OCH RISKVBR161
Introduction to Fire and Risk Engineering

Antal poäng: 8. Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI1. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Univ lektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se. Prestationsbedömning: Examination sker med tre inlämningsuppgifter som skall redovisas skriftligt och muntligt. Samtliga inlämningsuppgifter måste vara godkända för att studenten skall få godkänt på kursen. Dessutom krävs obligatorisk närvaro på samtliga seminarier, laborationer samt på förevisningsdagen på Revinge. Webbsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm. Övrigt: Begränsat antal deltagare 54.

Mål
Målet är att studenterna skall få en bred och översiktlig kunskap inom brandteknik och riskhantering samt bli motiverade till fördjupade studier inom berörda ämnesområden. Målet uppnås genom en kombination av föreläsningar, förevisningar, laborationer och gruppuppgifter.

Innehåll
Den syftar också till att ge studenterna insikter i och erfarenheter av muntlig framställning med tonvikt på interpersonell kommunikation, konsten att övertyga, föredrag/undervisningsteknik, sammanträdesteknik. Undervisningen sker i föreläsningsform och till största delen i form av praktiska övningar, där studenterna enskilt eller två och två skall genomföra olika typer av förberedda prestationer. Prestationerna bedöms av studenterna med hjälp av observationsprotokoll. Det andra huvudmomentet syftar till att ge studenterna grundläggande insikter i att presentera kunskap i olika sorters skriftformatering: rapport, uppsats, PM, artikel i facktidskrift.

Litteratur
Frantzich, H. Utdrag ur Tid för utrymning vid brand. SRV-rapport P21-365/01; Jönsson, G., Grundläggande fysik om gaser och vätskor, kapitel 8; SRV rapport P21-250/98 Övertändning, backdraft och brandgasexplosion sett ur räddningstjänstens perspektiv; Karlsson, B., Quintiere, J., Enclosure Fire Dynamics, kapitel 2: sidorna 11-24, kapitel 3: sidorna 25-32; Avsnitt ur Holmstedt, G., Släckmedel och släckverkan; Grimvall et al., Risker i tekniska system, Utbildningsradions förlag 1998, kapitel 1,5,9,11,13-17,19+Appendix 1; Palm, L och Windahl, S. Kommunikation - teori i praktiken, Uppsala konsultföretag
Litteraturen kan komma att ändras.