Kursplan för läsåret 2002/2003
PROBLEMBASERAD BRANDTEKN RISKHANTERINGVBR135
Fire Safety Engineering Design and Risk Evaluation

Antal poäng: 15. Betygskala: UG. Valfri för: BI4. Kursansvarig: Univ lektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se. Förkunskapskrav: VBR033 Branddynamik, VBR100 Riskhantering I, VBR081 Aktiva system, FMA012 Matematik AK. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning. Webbsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm. Övrigt: Frivillig för: BI4, kursen ersätter automatiskt VBR130. Begränsat antal deltagare: 33.

Mål
I kursen skall studenterna visa förmågan att tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och att självständigt analysera och redovisa en omfattande uppgift på ett vetenskapligt metodiskt sätt.

Innehåll
I kursen kommer ett antal föreläsningar och övningar att genomföras. Föreläsningsserien omfattar vetenskaplig metodik och informationssökning.

Litteratur
Litteraturen anpassas individuellt efter det arbete studenten ska göra.