Kursplan för läsåret 2002/2003
BRANDTEKNISKT PROJEKTARBETEVBR131
Fire Safety Engineering Project

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Valfri för: BI4. Kursansvarig: Univ lektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se. Förkunskapskrav: VBR033 Branddynamik, VBR082 Aktiva system, FMA012 Matematik AK. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning. Webbsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 54.

Mål
I kursen skall studenterna visa förmågan att tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och att självständigt analysera och redovisa en relativt omfattande uppgift på ett vetenskapligt metodiskt sätt.

Innehåll
I kursen kommer ett antal föreläsningar och övningar att genomföras. Föreläsningsserien omfattar vetenskaplig metodik och informationssökning.

Litteratur
Litteraturen anpassas individuellt efter det arbete studenten ska göra.