Kursplan för läsåret 2002/2003
PROBLEMBASERAD BRANDTEKN RISKHANTERINGVBR130
Fire Safety Engineering Design and Risk Evaluation

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI4. Kursansvarig: Univ lektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se. Förkunskapskrav: VBR033 Branddynamik, VBR100 Riskhantering I, VBR081 Aktiva system, FMA012 Matematik AK. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning. Webbsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 33.

Mål
I kursen skall studenterna visa förmågan att tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och att självständigt analysera och redovisa en relativt omfattande uppgift på ett vetenskapligt metodiskt sätt.

Innehåll
I kursen kommer ett antal föreläsningar och övningar att genomföras. Föreläsningsserien omfattar vetenskaplig metodik och informationssökning.

Litteratur
Litteraturen anpassas individuellt efter det arbete studenten ska göra.