Kursplan för läsåret 2002/2003
SAMHÄLLSPLANERINGVBR110
Risk Based Land Use Planning

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI4. Valfri för: RH3. Kursansvarig: Professor Sven Erik Magnusson. Rekommenderade förkunskaper: VBR100 Riskhantering 1. Prestationsbedömning: Godkänd redovisning av projektuppgifter samt närvaro vid obligatorisk exkursion. Webbsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 33. Kursen föreslås ges nästa gång ht 2003 lp1 och lp 2.

Mål
Att ge en grund för brandingenjören att kunna deltaga på ett tidigt stadium i plansammanhang, så att riskanalyser kan vara med och bilda underlag i ett strategiskt skede av planarbeten. Att tillägna sig kunskaper om planeringsmetodikens grunder: målbeskrivning, inventering, analys och framarbetande av förslag.

Innehåll
Att i en projektuppgift öva dessa kunskaper om planering på framför allt skalnivåerna översiktlig planering och fördjupad översiktsplan. Vissa delar kommer dessutom att behandlas i en mer detaljerad skala.
Parallellt med stadsbyggnadsuppgiften löper en kursdel vars syfte är att ge kunskaper om hur risker av olika slag kan hanteras i samhällsplaneringen med riskanalyser som utgångspunkt. Denna kursdel skall ge insikt i användning av lagstiftning som styrmedel för att risker skall beaktas i samhällsplaneringen. Olika centrala, regionala och kommunala myndigheters syn på begreppet "Riskhänsyn i samhällsplaneringen" skall förstås av eleven. En viktig aspekt utgör kopplingen miljökonsekvensbeskrivningar - riskhänsyn. I kursen ingår också föreläsningar och litteratur som belyser problemen samhällets sårbarhet och beredskapshänsyn i samhällsplaneringen.
Projektarbetet redovisas i ett offentligt seminarium.

Litteratur
Svenska stadskärnor åter till urbana kvaliteter, kulturarv och lokal identitet. Bo Larsson ark, tekn dr (1995).
Measurement, Calculation and Presentation of Risk Estimates. Kapitel 4 i Chemical Process Quantative Risk Analysis. Case Studies; Chlorine Rail Tank Car Loading Facility.
Kapitel 8.1 i Chemical Process Quantitative Risk Analysis.
Utdrag ur: Integrerad Regional Riskbedömning och Riskhantering.
Kompendium: Riskhantering och fysisk planering. FoU rapport från Räddningsverket 1997.
Rapport Robusthet i den fysiska miljön. ÖCB och Boverket 1998.
Ytterligare material kan komma att delas ut under kursens gång och i anslutning till gästföreläsningar.