Kursplan för läsåret 2002/2003
BRANDTEKNISK RISKVÄRDERINGVBR054
Fire Safety Evaluation

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI3. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Univ lektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se. Förkunskapskrav: VBR033 Branddynamik. Prestationsbedömning: Godkänd redovisning och genomförande av projektuppgift och närvaro vid obligatoriska föreläsningar och godkänd inlämningsuppgift samt deltagande i datorlaborationer ger slutbetyget. Som betyg används något av uttrycken underkänd eller godkänd. Webbsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 54.

Mål
Att genomföra en värdering av säkerhetsnivån hos ett objekt och ge förslag till beslut om eventuella förändringar. Att känna till människors beteenden och reaktioner under en utrymning. Att tillämpa olika utrymningsmodeller.

Innehåll
Genomföra en värdering av risknivån hos ett objekt, vilken genomförs som ett större projektarbete. I projektarbetet skall förslag till förbättringar kunna anges samt säkerhetskonsekvensen av dessa. Projektarbetet utförs som ett grupparbete med bl a experimentella inslag, studiebesök och rapportskrivning. Projektarbetet presenteras vid ett offentligt seminarium.

Litteratur
D. Canter: Studies of human behaviour in fire. Boverkets byggregler, BBR 94 (utdrag). Lektionsfrågor BBR (stencil med instuderingsfrågor till BBR). Beskrivning av ERM (stencil). Brandskydd, teori och praktik (handbok). Boverkets rapport 1997:9. Utvärdering av ändringar i byggregleringen: Brand (inkl appendixsamling). Från SFPE handboken: Movement of People, section 3/chapter 13, Behavioural Response to Fire and Smoke, section 3/chapter 12. Emergency Movement, section /chapter 14.