Kursplan för läsåret 2002/2003
MATERIALLÄRAVBM611
Materials Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBY2. Kursansvarig: Univ lektor Manouchehr Hassanzadeh. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursens mål är att ge en översikt över viktiga materialegenskaper och materialbeteenden samt över hur dessa påverkas av materialstrukturen. Vidare att ge en översikt över funktionskrav och provningsmetoder, samt att ge praktisk kännedom om tillverkning och egenskaper hos viktiga material.

Innehåll
Kursen behandlar strukturell uppbyggnad på submikro-, mikro- och makronivå. Grundläggande kemiska begrepp. Kemiska reaktioner. Densitet och porositet och deras betydelse för materialegenskaperna. Värme- och fuktfrågor. Hållfasthets- och deformationsegenskaper. Beständighetsfrågor. Egenskaper vid höga temperaturer. Provningsmetoder och bedömning av provningsresultat. Materialet betong och dess egenskaper. Betongproportionering. Tillverkning och egenskaper hos övriga vanliga byggnadsmaterial.

Litteratur
Burström, P G: Byggnadsmaterial, Studentlitteratur, Lund 2001, ISBN: 9144011768.
Byggnadsmaterial övningsbok, Studentlitteratur, Lund 2002.