Kursplan för läsåret 2002/2003
SKADEANALYSVBM050
Damage Analysis

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Univ lektor Per Gunnar Burström. Rekommenderade förkunskaper: Ca 15 poäng från kompetensinriktning Byggnadstekniks kurser bör ha klarats av innan kursstart. Prestationsbedömning: För betygsnivå 3 krävs minst 75% närvaro samt godkända skriftliga och muntliga redovisningar. För betygsnivå 4 och 5 krävs muntlig tentamen samt godkända skriftliga och muntliga redovisningar. Webbsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/bml-utb.htm. Övrigt: OBS minst 15 deltagare krävs för att kursen skall ges. Kursen är även öppen för studerande från arkitektprogrammet.

Mål
Kursens mål är att ge kunskaper i att analysera och definiera problemställningar kopplade till olika typer av byggnadstekniska skadefall, att beskriva tänkbara orsaker till skadornas uppkomst, att utforma förslag till lösningar inkl. lösningarnas genomförande samt att värdera olika lösningars tekniska och ekonomiska konsekvenser med beaktande av livslängd och framtida underhåll.

Innehåll
Skadefallen, som normalt behandlar inslag från olika läroämnen, är hämtade från verkligheten. Kursen ger därför en träning i att behandla olika praktiskt förekommande problemställningar. Kursen innehåller föreläsningar i elementär undersökningsmetodik. Gästföreläsningar av praktiskt verksamma ingenjörer ger exempel på förekommande problemställningar. Självständigt eller i mindre grupper behandlas utdelade skadefall. Resultaten sammanställs och presenteras i skriftlig och muntlig form.

Litteratur
Nilsson, L-O: Diagnosticering av byggnadsmaterialskador. Nicastro, D: Failure Mechanisms in Building Construction. Josephsson, P.E: Orsaker till fel i byggandet. Skador på hus - hur gör man? (Byggforskningsrådet 1991-1993).