Kursplan för läsåret 2002/2003
KONSTRUKTIONSTEKNIKVBK615
Structural Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBY2. Kursansvarig: Univ lektor Manouchehr Hassanzadeh. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Den övergripande målsättningen med kursen är att eleven efter genomgången kurs skall

Innehåll
Kursen innehåller följande moment: dimensioneringsprinciper, partialkoefficientmetoden och laster inklusive brandpåverkan, element i den bärande stommen, stomstabilisering, enkla stål-, betong- och träkonstruktioner samt obligatoriska konstruktionsuppgifter.

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart