Kursplan för läsåret 2002/2003
DATORSTÖDD RITNING OCH KONSTRUKTIONVBK062
Computer Aided Draughting and Design

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: V3. Kursansvarig: Professor Sven Thelandersson. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande teknisk utbildning. Prestationsbedömning: Tentamen med en skriftlig del och en praktisk del utförd på PC samt godkänd projektuppgift och godkända övningsuppgifter. Webbsida: http://www.kstr.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge kunskaper om teorier och metoder för datorstödd ritning och konstruktion samt ett verktygskunnande på det mest dominerande CAD-systemet på marknaden.

Innehåll
Kursen kan delas in i ett teoriavsnitt och ett praktikavsnitt. Teoridelen behandlar generell CAD-teknik, modellorienterad projektering, ritteknik, färg- och visualiseringsteknik, mjukvara, marknadsbild, utvecklingstrender mm. I praktikdelen behandlas 2D-ritning, 3D-modellering, 3D-visualisering och olika grafikformat. Övningstiden innehåller flera mindre uppgifter samt en större projektuppgift som går ut på att genomdriva en modellorienterad projektering av ett byggprojekt. I praktikdelen ingår även studiebesök vid ett företag som använder CAD i konstruktionsprocessen.

Litteratur
Hansson, m fl: Kom igång med AutoCAD, 2D rel. 2002, Studentlitteratur. Kom igång med AutoCAD, 3D, rel. 2002, Studentlitteratur. Dessutom tillkommer utdelat teorimaterial.