Kursplan för läsåret 2002/2003
INFRASTRUKTURTEKNIKVBI670
Infrastructure Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG2. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, e-post: Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Övrigt: Obligatoriska studiebesök. .

Mål
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om vägar på landsbygden och inom tätorter, om hur de fungerar under sin tekniska livslängd, d v s sambanden mellan olika faser i processen: planering, projektering, byggande, drift och underhåll. Materialegenskaper och kvalitetskontroll av utförda arbeten kommer att behandlas. Dimensionering av överbyggnader på nationell och internationell nivå diskuteras.
I kursen förmedlas även kunskaper om järnvägsprojekteringens olika skeden med tonvikt på metoder och modeller samt kvalitetskrav på underlag och hjälpmedel.
Allmänna grunder i ämnet trafikplanering kommer att belysas. Följande områden inom trafikplanering behandlas: kollektivtrafik, trafiksäkerhet, speciella gruppers förutsättningar och behov i trafiken.
I kursen förmedlas vidare kunskaper inom va-teknik, grundvattenströmning samt inblick i tunnel- och brobyggnad.

Innehåll
· Planering och projektering av vägar och järnvägar
· Geometrisk projektering av vägar
· Miljökonsekvensbeskrivning
· Produktionsplanering av trafikanläggningar (Väg och bro)
· Dimensionering av vägkonstruktioner
· Materialprovning
· Drift och underhåll
· Introduktion till trafikplanering
· Järnvägsteknik
· Tunnlar och broar
· Grundvattenströmning
· Vatten- och avloppsteknik (reningsteknik)

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.