Kursplan för läsåret 2002/2003
BYGGNADSFYSIK OCH BYGGNADSMATERIAL, FÖRDJUPNINGVBF302
Building Physics and Building Materials, Advanced Course

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Kursansvarig: Univ lektor Manouchehr Hassanzadeh. Förkunskapskrav: Genomgången kurs i Byggnadsfysik (VBF602) och Materialteknik (FME610). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på varje delkurs. Delkurserna betygsättes i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,1. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av viktade medelvärdet på delkurserna (dock högst 5). För att få slutbetyg förutsättes godkända obligatoriska inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.hbg.lth.se. Övrigt: Kursen indelas i delkurserna: Byggnadsfysik och Byggnadsmaterial. Kursen är obligatorisk för inriktning Husbyggnadsteknik.

Mål
Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om vissa utvalda delar inom byggnadsfysik och byggnadsmaterial, se delkurserna.

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.


Byggnadsfysik och byggnadsmaterial, fördjupning / Byggnadsfysik0100

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: IBY3. Kursansvarig: Univ lektor Manouchehr Hassanzadeh. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: En obligatorisk seminarieuppgift ingår.

Mål
Målsättningen med kursen är att

Innehåll
Fysikaliska grunder av värme- och fukttransport genom material och konstruktioner. Beräkning av fukt- och temperaturtillstånd i konstruktioner. Fuktdimensionering i byggprocessen. Fuktdimensionering av tak, grunder och ytterväggar. Användning av solenergi i byggnader. Fuktkriterier och riskanalys. Mögel och röta.

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.


Byggnadsfysik och byggnadsmaterial, fördjupning / Byggnadsmaterial0200

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: IBY3. Kursansvarig: Univ lektor Manouchehr Hassanzadeh. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål
Den övergripande målsättningen med kursen är att eleven efter genomgången kurs skall

Innehåll
Kursen behandlar provningsmetoder för byggnadsmaterial, tolkning av provningsresultat. Långtidsdeformationer, krympning, krypning. Nedbrytningsmekanismer, åldring, frostangrepp, korrosion, biologisk nedbrytning. Härdningsstyrning av betong, lastoberoende sprickbildning.

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.