Kursplan för läsåret 2002/2003
BYGGNADSEKONOMI, AK FÖR AVBE050
The Construction Process, Basic Course

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A4. Valfri för: BI3. Kursansvarig: Univ lektor Anne Landin. Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkända övningsuppgifter. I bedömningen av övningsuppgifter kommer även vikt att läggas vid presentationstekniken. Webbsida: http://www.bekon.lth.se.

Mål
Det övergripande målet för kursen är att ge en helhetssyn på de aktiviteter i ett byggprojekt som genomförs från den första idén (att man önskar bygga) till dess att man har fått fram färdiga produktionshandlingar. Efter avslutad kurs ska studenten ha fått en helhetsbild av byggprocessen och dess intressenter samt samhällets påverkan på byggprocessen, ha fått insikt i byggherrens projektarbete fram till produktionsskedet, kunna beräkna byggkostnader på olika nivåer i byggprocessen, ha fått allmänna kunskaper om upphandling av entreprenader och konsulttjänster, kunna upprätta enklare tidplaner, känna till elementära byggproduktionsmetoder samt känna till allmänna villkor för fastighetsjuridik och fastighetsekonomi.

Innehåll
Byggprocessen i samhället. Projektadministration (Project Management). Byggherrens projektarbete; organisation, planering, ekonomistyrning. Upphandlingsformer. Planeringsteknik, nätverk etc. Översikt av produktionsmetoder. Finansiering av bostäder.

Litteratur
Att upphandla byggprojekt; Söderberg, J. Byggprocessen - kurskompendium och Byggprocessen - övningsmaterial; Institutionen för byggnadsekonomi, AB 92 och ABK 96.