Kursplan för läsåret 2002/2003
BYGGLEDNINGVBE040
Construction Project Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Univ lektor Anne Landin. Förkunskapskrav: För V4 gäller Byggnadsekonomi AK VBE011, Byggföretaget VBE022 och Fastighetsförvaltning VBE030 eller motsvarande kunskaper. För L4 gäller Bygg- och fastighetsföretagens ekonomi VBE067, Fastighetsvärdering VFT090 och Fastighetsförvaltning för L VBE100 eller motsvarande kunskaper. För A4 gäller individuell prövning. Prestationsbedömning: Projektbeskrivning med tillhörande dokument granskas och bedöms med avseende på resultat och presentationsteknik. Hänsyn tas också till gruppens sätt att genomföra projektarbetet (administration, samarbete etc). Webbsida: http://www.bekon.lth.se.

Mål
Kursen ska ge kunskap om: Projektledning och administration (management) av byggprojekt under projekteringsskedet, ekonomisk styrning (investerings- och årskostnader), projektplanering, entreprenadjuridik, förhandlingsteknik samt kvalitet- och miljöledning. Kursen ska ge kunskap om, och praktisk färdighet i hanteringen av, programvaror för projektstyrning, med fokus på kalkylering, lönsamhetsbedömning och likviditetsberäkning (Excel) samt projektplanering (MS Project).

Innehåll
Studenterna ska, i rollen som byggledare, driva ett byggprojekt fram till produktionsstart. Arbetet innebär ledning av projektarbetet, med administration och ekonomisk analys utifrån givna förutsättningar. Slutresultatet utgör ett beslutsunderlag i form av en utförlig projektbeskrivning, samt en rekommendation till uppdragsgivaren (byggherren) i dennes beslut om att uppföra byggnaden. Under arbetets gång hålls projektmöten där arbetet stäms av med byggherren, vilken utgörs av handledare från avdelningen. Kursens föreläsningar förmedlar fördjupade kunskaper inom ämnesområdena management, datorstödd kalkylering, entreprenadjuridik, projektplanering, förhandlingsteknik samt kvalitet- och miljöledningssystem.

Litteratur
Kurspärm, avd för byggnadsekonomi.