Kursplan för läsåret 2002/2003
FASTIGHETSFÖRVALTNINGVBE030
Real Estate Management

Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Professor Bengt Hansson. Förkunskapskrav: VBE011 Byggnadsekonomi AK för V. Rekommenderade förkunskaper: VBE023 Byggföretaget. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg erfordras godkänd skriftlig tentamen och godkända övningsuppgifter. Projektarbetets genomförande och resultat av skriftlig tentamen utgör underlag för slutbetyg. I bedömningen av tentamen, projektarbete och övningsuppgifter kommer även vikt att läggas vid presentationstekniken. Webbsida: http://www.bekon.lth.se.

Mål
Kursen skall ge kunskaper om förvaltningsskedet i byggprocessen. Studenterna skall efter kursen ha goda kunskaper om ledning och administration av fastighetsföretag, intäkts- och kostnadskalkyler, likviditets- och årskostnadsberäkningar, teknisk förvaltning samt värdering och analyser av finansiering av fastigheter. Vidare skall studenterna ha fått kännedom om aktuell lagstiftning och skatteregler, planering av drift och underhåll samt förutsättningar för genomförande av ombyggnad.

Innehåll
Ledning och administration av fastighetsföretag, intäkts- och kostnadskalkyler, likviditets- och årskostnadsberäkningar, finansiering och teknisk förvaltning. Aktuell lagstiftning och skatteregler, planering av drift och underhåll samt förutsättningar för genomförande av ombyggnad.

Kunskaperna inhämtas delvis genom projektarbete.

Litteratur
Kurspärm i Fastighetsförvaltning, avdelningen för byggnadsekonomi. Så byggdes husen 1880-1990, Svensk Byggtjänst.