Kursplan för läsåret 2002/2003
BYGGPROCESSEN AKVBE012
The Construction Process

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: L3. Kursansvarig: Univ adjunkt Niclas Andersson. Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkända övningsuppgifter. För erhållande av betygen 4 och 5 krävs därutöver skriftlig tentamen. I bedömningen av övningsuppgifter och tentamen kommer även vikt att läggas vid presentationstekniken. Webbsida: http://www.bekon.lth.se.

Mål
Det övergripande målet för kursen är att ge en helhetssyn på de aktiviteter i ett byggprojekt som genomförs från den första idén (att man önskar bygga) till dess att man har fått fram färdiga produktionshandlingar.

Efter avslutad kurs skall studenten: ha fått en helhetsbild av byggherrens projektarbete fram till produktionsskedet, kunna beräkna byggkostnader på olika nivåer i byggprocessen, ha fått allmänna kunskaper om upphandling av entreprenader och konsulttjänster, kunna upprätta enklare tidplaner och känna till elementära byggproduktionsmetoder.

Innehåll
Byggprocessen i samhället. Projektadministration. Byggherrens projektarbete; organisation, planering, ekonomistyrning. Upphandlingsformer. Planeringsteknik, nätverk etc. Översikt av produktionsmetoder. Entreprenadjuridik. Finansiering av bostäder.

Litteratur
Söderberg, J: Att upphandla byggprojekt; Byggprocessen - kurskompendium och Byggprocessen - övningsmaterial; Institutionen för byggnadsekonomi, AB 92 och ABK 96.