Kursplan för läsåret 2002/2003
TEKNIKHISTORIATNX160
History of Technology

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: B2, BI2, D5, E5, F5, ID1, K3, M4. Extern valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Skotte Mårtensson. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs aktiv närvaro vid minst 75% av föreläsningarna och seminarierna. För betyget 4 eller 5 krävs dessutom godkänt enskilt arbete. Webbsida: http://teknikhistoria.citu.lu.se/default.html.

Mål
Syftet med kursen är att genom historiska exempel väcka tankar kring möjligheterna och begränsningarna i dagens och morgondagens utveckling av naturvetenskap och teknik.

Innehåll
Historiska exempel sätts samman i temaform med målet att ge en viss allmänorientering och illustrera den idéhistoriska utvecklingen. Kursen är i stor utsträckning baserad på medverkan av gästföreläsare från skilda ämnen.

Litteratur
Hansson, S: Teknikhistoria - Om tekniskt kunnande och dess betydelse för individ och samhälle andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 1996. ISBN 91-44-32282-8.
Nielsen, K, Nielsen, H, Jensen, H S: Skruen uden ende - Den vestlige teknologis historie 2. udgave, Teknisk Forlag A/S, Köpenhamn 1996. ISBN 87-571-1849-3.
Kursstenciler.