Kursplan för läsåret 2002/2003
FRANSKA FÖR TEKNIKER; SPRÅK, KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV, 6-10 POÄNGTNX032
French for Engineers; Language, Culture and Society, Second Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B2, BI3, D4, E4, F3, I3, ID1, K3, M4, RH4, W3. Extern valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Studierektor Jan Hedenrud. Förkunskapskrav: TNX030 eller TNX031. Prestationsbedömning: Fortlöpande examination i muntlig och skriftlig språkfärdighet (Modul 1), vardera 1 poäng. Skriftligt prov på skönlitterär text (1 poäng) samt på realiatext (2 poäng) (Modul 2) vid ett och samma tillfälle. Alla fyra proven rapporteras var för sig i LADOK. Webbsida: http://www.rom.lu.se. Övrigt: TNX032 är en fördjupningskurs i det franska språket samt i Frankrikes kultur och samhällsliv. Tillsammans med TNX031, 1-5 poäng, ger den fördjupad insikt i hur det franska samhället fungerar samt i fransk kultur och litteratur. Den ger en bas för vidare studier i det franska språket och kan utgöra grunden för fortsatta universitetsstudier i ämnet.

Mål
Kursens mål är att ge studenten

Innehåll
Kursen består av två moduler:
Modul 1
Ytterligare utökade kunskaper i tal- och skriftspråk, hör- och läsförståelse. Särskild vikt fästs vid den utökade kommunikativa färdigheten.
Modul 2
Frankrikes kultur och samhälle. Häri ingår en fördjupad kunskap om

Litteratur
Lexikon och grammatik som referenslitteratur enligt uppgift från romanska institutionen. Hansén, I & Schwartz, B.: Gleerups Franska Grammatik, Gleerups, 1995, (1:a uppl., 3:e tryckningen. Léon, M. & Léon, P.: La prononciation du français, Nathan Université, Linguistique 128. (I urval) Beckett, S.: En attendant Godot, Folio, Paris (senaste upplagan), (Glossar finns på Exp. 1). Camus, A.: L´Étranger, Gallimard, Coll. "Folio", (Glossar finns på Exp. 1). Stencilerat material som delas ut i samband med undervisningen.