Kursplan för läsåret 2002/2003
ENGELSKA FÖR TEKNIKERTNX020
English for Engineers

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B2, BI3, D4, E4, F4, I3, ID1, K3, M4, W3. Extern valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Maria Ellis. Förkunskapskrav: Nya gymnasiet: engelska B. Gamla gymnasiet: 3 åk i engelska i gymnasieskolan med lägst betyget 3 eller motsvarande. Undantag: 2 åk teknisk linje i gymnasieskolan för avgångsbetyg fr o m 1985. För sökande som ej uppfyller förkunskapskravet finns möjlighet att avlägga ett förkunskapsprov före kursstart. Prestationsbedömning: Delkurserna textförståelse och skriftlig språkfärdighet redovisas skriftligt enligt besked från läraren: textförståelse 1+1 poäng, översättning och uppsats 1+1 poäng. Examinationen i delkurs 3, 1 poäng, omfattar dels ett kort anförande (muntlig föredragning) om valfritt tekniskt ämne, dels ett aktivt deltagande i övningar att uppfatta och återge engelskt tal, samt träning i uttalet av enskilda ord med tonvikt på det tekniska området. Betygsättning: enligt LTH:s betygsskala. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare prov i särskild omprovsperiod före följande termins början.

Mål
Kursens mål är att öka de studerandes text- och hörförståelse inom tekniskt och populärvetenskapligt område; vidare att öka de studerandes muntliga och skriftliga färdighet, speciellt vad gäller teknisk engelska.

Innehåll
Kursen består av följande delkurser: Delkurs 1. Textförståelse (2 poäng). Studium av teknisk sakprosa plus övningsmaterial till ett sammanlagt omfång av ca 700 sidor. Särskild vikt lägges vid den fraseologi och de konstruktioner som är speciella för denna typ av text. Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet (2 poäng). Uppövandet av färdigheten är knutet dels till studiet av teknisk sakprosa (se delkurs 1), dels till studiet av en översiktlig handbok i grammatik. Vidare ingår övningar i översättning från svenska till engelska samt övningar i att skriva kortare uppsatser och referat på engelska. Delkurs 3. Muntlig språkfärdighet (1 poäng). Övningar i att uppfatta och återge engelskt tal av viss svårighetsgrad. Vidare ingår samtal och diskussioner på engelska jämte träning i uttalet av enskilda ord med tonvikt på det tekniska området. De studerande ska därjämte hålla ett kort anförande (muntlig föredragning) om valfritt tekniskt ämne.

Litteratur
Kurslitteraturen specificeras i kursplanen som tillhandahålles av Engelska institutionen.