Kursplan för läsåret 2002/2003
SVENSKA FÖR TEKNIKERTNX015
Swedish for Engineers

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: A3, B2, BI2, D4, E4, F4, I3, ID1, K3, M4, W3. Extern valfri för: V4. Kursansvarig: Studierektor. Prestationsbedömning: Undervisningen är obligatorisk. Slutprov förekommer inte utan ett antal av prestationerna i kursen har provkaraktär. De bedöms var för sig och resultaten vägs samman vid kursens slut.

Mål
Kursen avser att ge träning i sådana typer av muntlig och skriftlig framställning som en ingenjör framför allt arbetar med och att under denna träning öva upp den språkliga färdigheten över huvud taget. Kursen är ingen nybörjarkurs, utan det är viktigt att man behärskar svenska språket både i tal och skrift.

Innehåll
Kursen omfattar 36 timmar fördelade på 12 sammanträden, där föreläsningsmoment växlar med övningar. Bl a behandlas kommunikationssituationens betydelse för texters utformning. Informationsvänlig meningsbyggnad. Funktionell disposition. Uppdelning i textblock och rubriksättning. Samordning mellan text och icke verbala inslag, såsom bilder, tabeller, diagram o.s.v. Tekniska termer - deras byggnad och funktion. Utformning av tekniska rapporter. Dessutom diskuteras språkriktighet, dvs vad som kan anses vara rätt och fel i olika kommunikationssituationer.

Litteratur
Sandqvist, Carin: Att rapportera examensarbetet, 1989. Svenska Skrivregler utgiven av Svenska språknämnden. Dessutom tillkommer material som delas ut under kursens gång.