Kursplan för läsåret 2002/2003
JURIDIK FÖR TEKNIKERTNX011
Law for Engineers, Introductory Course in Business Law

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B2, BI2, D4, E4, F4, I3, ID1, K3, M4, W3. Extern valfri för: V4. Kursansvarig: Studierektor. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen anordnas omedelbart efter kursens slut. Ytterligare ett tentamenstillfälle anordnas i anslutning härtill. Övrigt: Undervisningen följer och kompletterar kurslitteraturen. Undervisningen meddelas i form av lektioner och gruppövningar.

Mål
Kursens mål är att ge de studerande grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och översiktlig kunskap om gällande rättsregler på vissa områden som är speciellt relevanta för ekonomisk verksamhet samt för tekniker.

Innehåll
Kursens innehåll: Kursen inleds med en presentation av medlen för samhällets reglering av det ekonomiska livet. Orientering lämnas om lagstiftningsapparaten, rättskällorna, rättssystemet och domstolsväsendet, också ur ett EG-rättsligt perspektiv. Därefter följer ett grundläggande studium av civilrätt, omfattande huvudsakligen förmögenhetsrätt. Särskilt belyses företagsformerna från rättslig synpunkt (framför allt aktiebolagsrätt), personrätt, avtalsrätt (främst avtals ingående och representation), köp av lös egendom, skadeståndsrätt, marknadsrätt, arbetsrätt, offentlig upphandling, fastighetsrätt, plan- och byggnadslagstiftning samt miljörätt. Orientering lämnas om sådana rättsregler i övrigt som har särskild betydelse för tekniker, såsom patenträtt och upphovsrätt. Slutligen ges en kortfattad presentation processrätt.

Litteratur
Adlercreutz, A.: Avtal, Lärobok i allmän avtalsrätt, Ns 10 uppl. 1995; Edlund, Sten & Nyström, B.: Arbetsrätt i förändring, Nerenius och Santérus 1995; Hemström, C: Bolagens rättsliga ställning, Nordstedts 5 uppl. 1996; Gerhard, P.: Köprättens grunder och konsumenttjänstlagen, Liber 5 uppl. 1996; Heuman, L.: Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs, JFS 17 uppl. 1994; Linder, G.: Handbok i offentlig upphandling, Fritzes 6 uppl. 1994; Malmström, Å. & Agell, A.: Civilrätt, Liber 14 uppl. 1994; Svensson, C. A.: Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Stud. litt. 8 uppl. 1995; Sveriges Rikes Lag, utgiven av T. Nordström, Ns 1994 eller senare. Studiematerial: Institutionen för handelsrätt. För VFT110: Grauers, F: Fastighetsköp, Studentlitteratur, 13 uppl. (ersätter Heuman: Process- och straffrätt)