Kursplan för läsåret 2002/2003
DATORVERKTYGTNS100
Computer Tools and Techniques

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Tekn lic Calle Sjöström. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkända inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.certec.lth.se/idv/.

Mål
Syftet med kursen är att:

Innehåll
I kursen förmedlas grundläggande PC-hantering samt bildhantering (fotoredigering och vektorgrafik). Vidare utformar alla studenter en mindre webbplats. I flera kursmoment sker samverkan med kursen Språklig framställning. Utbildningen sker genom seminarier och självständigt genomförande av praktiska laborationsmoment. Som en del i träningen av färdigheter sker kontakter med handledare liksom inlämningar av laborationsuppgifter delvis elektroniskt.

Litteratur
Litteraturen är kopplad till den programvara som används i kursen och består av handböcker, instruktionsblad m m.