Kursplan för läsåret 2002/2003
MILJÖRÄTTTEK250
Environmental Law

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Marianne Steneroth Sillén. Prestationsbedömning: Examinationen sker i två parallella former: dels genom aktivt deltagande i grupparbete och seminarier, dels genom deltagande i skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.busilaw.lu.se. Övrigt: Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektionsundervisning, grupparbeten, seminarier samt studiebesök. Grupparbetena består av tillämpningsövningar och praktikfall vilka skriftligen redovisas och muntligen läggs fram vid seminarium. Deltagande i grupparbete och seminarier är obligatoriskt. Kursen ges av institutionen för handelsrätt. Antalet platser är begränsat.

Mål
Kursens mål är att ge kunskap om de viktigaste rättsreglerna inom svensk miljörätt vad avser samhällets åtgärder till skydd för den yttre miljön. Kursen syftar dessutom till att ge en orientering om viktigare regler på miljöområdet inom EG-rätten och annan internationell rätt.

Innehåll
Kursen omfattar lagstiftning om markanvändning, utnyttjande av naturresurser samt skydd för naturmiljön.

Utöver lagarnas formella innehåll studeras myndigheternas uppgifter, kompetens och tillämpning av lagstiftningen. Reglerna om tillsyn ägnas härvid särskild uppmärksamhet. Vidare studeras kommuners, företags och enskildas åtgärder i anledning av lagstiftningen.

EG/EU:s miljörätt och miljöpolitik studeras i huvuddrag. Vidare behandlas centrala konventioner inom den internationella miljörätten.

Slutligen ges en orientering om skadestånd för miljöstörningar samt övriga sanktioner på miljörättens område.

Litteratur
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista vilken ska finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart.