Kursplan för läsåret 2002/2003
GEOGRAFISK INFORMATIONSBEHANDLING VIA INTERNETTEK240
Geographical Information Systems and Internet

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4, W4. Kursansvarig: Studierektor. Förkunskapskrav: De obligatoriska kurserna i L1 och L2 eller motsvarande. Prestationsbedömning: Gruppundervisning är obligatorisk. Deltagarna skall på ett seminarium presentera en enskild uppgift. Examination sker med skriftlig och/eller muntlig tentamen i kombination med betygssättning av seminarieuppgiften. för studerande som inte godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle erbjuds ytterligare tillfälle i nära anslutning härtill. Webbsida: http://www.natgeo.lu.se. Övrigt: Kursen är en magisterkurs (NGE613. Nivå 61-80p) i ämnesområdet naturgeografi vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och är valbar vid Lantmäteriprogrammet vid LTH.

Mål
Syftet med kursen är att ge studenterna kunskap om hur geografisk information kan distribueras via internet, samt hur geografisk information bör presenteras i datorer och mobila enheter.

Innehåll
Föreläsningarna behandlar ingående de viktigaste standardformaten för överföring av rasterdata, vektordata och metadata via Internet, inklusive XML-baserade standarder. Vidare kommer en stor del av kursen att behandla regler för kartografisk presentation, generalisering och visualisering. I detta avsnitt tas såväl klassiska kartografiska regler upp som nya frågeställningar vad det gäller presentation av kartor på datorskärmar. De senare inbegriper bl a animeringar och multimedia. Kursen innehåller ett större projektarbete i uppbyggnad av en GIS-tjänst på Internet.

Litteratur
Enligt av institutionsstyrelsen fastställd litteraturlista, vilken finns tillgänglig senast fem veckor före kursstart.