Kursplan för läsåret 2002/2003
ALGORITMER I GEOGRAFISK INFORMATIONSBEHANDLINGTEK230
Algorithms in Geographical Information Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4, W4. Kursansvarig: Studierektor. Förkunskapskrav: De obligatoriska kurserna i L1 och L2 eller motsvarande. Prestationsbedömning: Gruppundervisning är obligatorisk. Deltagarna skall på ett seminarium presentera en enskild uppgift. Examination sker med skriftlig och/eller muntlig tentamen i kombination med betygssättning av seminarieuppgiften. för studerande som inte godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle erbjuds ytterligare tillfälle i nära anslutning härtill. Webbsida: http://www.natgeo.lu.se. Övrigt: Kursen är en magisterkurs (NGE612. Nivå 61-80p) i ämnesområdet naturgeografi vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och är valbar vid Lantmäteriprogrammet vid LTH.

Mål
Syftet med kursen är att ge studenterna ingående kunskaper om teorin bakom de vanligaste algoritmerna som används vid geografisk informationsbehandling, samt att med hjälp av standardprogramvara implementera algoritmer i ett befintligt geografiskt informationssystem.

Innehåll
Kursen ger ingående teoretisk kunskap avseende rumsliga algoritmer i GIS. Föreläsningarna behandlar rumsbegrepp och algoritmer (både vektor och raster). Kursen innehåller även programmering och en enskild seminarieuppgift.

Undervisningen består av föreläsningar samt gruppundervisning i form av övningar.

Litteratur
Kurskompendium samt Worboys, MF: GIS - A Computing Perspective.