Kursplan för läsåret 2002/2003
DYNAMISK MODELLERING INOM GEOGRAFISK INFORMATIONSBEHANDLINGTEK220
Dynamic Modelling in Geographical Information Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4, W4. Kursansvarig: Docent Petter Pilesjö. Förkunskapskrav: De obligatoriska kurserna i L1 och L2 eller motsvarande samt TEK230. Prestationsbedömning: Gruppundervisning är obligatorisk. Deltagarna skall på ett seminarium presentera en enskild uppgift. Examination sker med skriftlig och/eller muntlig tentamen i kombination med betygssättning av seminarieuppgiften. för studerande som inte godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle erbjuds ytterligare tillfälle i nära anslutning härtill. Webbsida: http://www.natgeo.lu.se. Övrigt: Kursen är en magisterkurs (NGE614. Nivå 61-80p) i ämnesområdet naturgeografi vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och är valbar vid Lantmäteriprogrammet vid LTH.

Mål
Syftet med kursen är att ge studenterna kunskap om hur modellering av geografiska data kan utvidgas till att behandla såväl tid som tredimensionella aspekter.

Innehåll
Kursen inleds med en genomgång av dynamisk modellering av rumsliga processer och hur dessa implementeras i ett geografiskt informationssystem. Såväl tidsaspekter som simulering av förlopp i rummet behandlas. Vidare beskrivs hur den tredje rumsdimensionen kan implementeras i ett geografiskt informationssystem. Tredimensionella visualiseringar kommer att genomföras. Föreläsningar varvas med programmeringsövningar. Kursen innehåller ett större projektarbete. Undervisningen består av föreläsningar samt gruppundervisning i form av övningar.

Litteratur
Enligt av institutionsstyrelsen fastställd litteraturlista, vilken finns tillgänglig senast fem veckor före kursstart.