Kursplan för läsåret 2002/2003
KOGNITIONTEK210
Cognition

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C2, D3. Valfri för: E3. Kursansvarig: Agneta Gulz eller Nils Dahlbäck. Förkunskapskrav: 2 års studier på E eller D. Prestationsbedömning: Hemtentamen samt obligatoriska inlämningsuppgifter.

Mål
Kunskapsmål:
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om människan som kunskaps- och informationsvarelse samt till att ge en inblick i kognitionsvetenskap som disciplin. Den skall ge kännedom om grundläggande kognitionsvetenskapliga begrepp och om de olika beskrivningsnivåer som är relevanta vid studier av kunskapsprocesser i människan: den neurologiska, den psykologiska, den sociala och den kommunikativa.
Färdighetsmål:
Den studerande skall kunna hantera delar av den kognitionsvetenskapliga begreppsapparaten. Hon/han skall utveckla sin förmåga att identifiera och diskutera frågor som rör människan som informationsvarelse, i synnerhet i människa-teknik-sammanhang. Inte minst skall hon/han utveckla sin förmåga att reflektera över tekniken och dess utformning och kunna resonera om konsekvenser av ett teknikcentrerat respektive ett människocentrerat perspektiv på utformning av teknik.
Attitydmål:
Studenten skall vinna insikt i relevansen av perspektiv på tekniken som kompletterar det tekniska/rationalistiska och uppnå ökad förståelse för betydelsen av kunskap om mänsklig kognition vid design av olika tekniska produkter. Hon/han skall uppnå ökad insikt om komplexiteten i den mänskliga kognitionen.

Innehåll
Kursen introducerar grundläggande kognitionsvetenskapliga begrepp som perception, inlärning och minne, begreppsbildning, kommunikation, osv. Den visar på de olika beskrivningsnivåer som används vid studier av informationsprocesser i människan: den neurokognitiva (med bland annat neurala nätverksmodeller), den psykologiska, den socialkognitiva och den kommunikationsteoretiska beskrivningsnivån. Den sistnämnda innefattar såväl vanlig mänsklig dialog som teknikens roll för mänsklig kommunikation samt människa-dator-kommunikation.
Den avslutande delen av kursen går ut på att tillämpa, och samtidigt fördjupa, kunskaperna om kognition. Här studeras frågor om utformning av ting i människans omgivning, i synnerhet tekniska system och produkter. En kort introduktion till området människa-maskininteraktion i förhållande till kognitionsvetenskapen ges, samt en introduktion till ett kognitivt perspektiv på design. Ett viktigt tema är förhållandet mellan automatiska respektive medvetna kognitiva processer och vilken roll dessa processer spelar i människa-teknik-sammanhang. Ett antal designprinciper, och den kognitiva grunden för dessa, behandlas. Vidare behandlas kognitiv variation t ex visuellt vs verbalt tänkande och konsekvenserna av kognitiv variation för teknikutformning.

Litteratur
Norman, D A: The Design of Everyday Things, Doubleday/Currency, New York, 1990.
Norman, D A: Things that Make us Smart, Addison-Wesley, New York, 1993.
Schneider, W: Att köra över människors inneboende autopilot, från: Människan Datateknik Arbetsliv, red. Lennerlöf, L., s. 99-114, Publica, Gummessons Tryckeri AB, Falköping, 1993. SBN: 91-38-92226-6. Samt ett mindre antal artiklar.