Kursplan för läsåret 2002/2003
LINJÄRA EKONOMISKA MODELLERTEK200
Linear Economic Models

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: I4IE. Kursansvarig: Professor Anders Borglin. Prestationsbedömning: Undervisningen består av föreläsningar och lektioner. Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av delkursen. Ytterligare provtillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Obligatoriska övningsuppgifter kan förekomma inom kursen. Webbsida: http://www.nek.lu.se. Övrigt: Kursen ges på engelska. För ytterligare information kontakta Nationalekonomiska institutionen.

Mål
Målet med kursen är att ge fördjupande kunskaper i ekonomisk teori samt ge förmåga att självständigt och kritiskt handskas med empiriskt material och tillämpa en vetenskaplig analysmetod.

Innehåll
Uppgift om innehåll saknas.

Litteratur
Dorfman et. al.: Linear Programming and Economic Analysis, McGraw-Hill, New York 1958, p 204-236.
Gale, D: The Theory of Linear Economic Models, McGraw-Hill, 1960, 1-131. Kompletterande material för olika tillämpningar.