Kursplan för läsåret 2002/2003
INDUSTRIELL ORGANISATIONTEK140
Economics, Industrial Organization

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: I3IE. Kursansvarig: Univ lektor Jerker Holm. Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig. Webbsida: http://www.nek.lu.se. Övrigt: Kursen ges på engelska. För ytterligare information kontakta Nationalekonomiska institutionen.

Mål
Målet med kursen är att ge en introduktion till ämnet industriell organisation samt till de teoretiska verktyg som används för att analysera problem inom området.

Innehåll
I kursen används de ekonomiska verktyg som lärts in på introduktionskursen i mikroekonomi på mer specifika problem. Mer avancerade modeller för pris- och kvantitetsbestämning presenteras som t ex tvådelad prissättning, "paketprissättning" samt "tie-ins". Medan modern teori inom området industriell organisation omfattar ett stort område fokuserar kursen på ett antal mindre delområden. Oligopolteorier om t ex Cournot- och Stackelbergkonkurrens samt monopolets optimala produktdifferentieringsstrategier analyseras. Teorin om företagsfusioner samt teorin om marknaders vertikala förhållande och begränsningar behandlas också.

Litteratur
PRN-Pepall, L., D. Richards and G. Norman, Industrial Organization: contemporary theory and practice. South-Western College Publishing, 1998.