Kursplan för läsåret 2002/2003
MIKROEKONOMISK TEORI CTEK130
Economics, Microeconomic Theory C

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: I3IE. Kursansvarig: Univ lektor Fredrik Andersson. Prestationsbedömning: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Därutöver tillkommer inlämningsuppgifter att delas ut under kursens lopp; dessa är inte obligatoriska men godkända inlämningsuppgifter kommer att ge poäng på tentamen. Webbsida: http://www.nek.lu.se. Övrigt: För ytterligare information kontakta Nationalekonomiska institutionen.

Mål
Kursen syftar till att ge en god teoretisk grund för analys av kvantitetsproblem och prissättningsproblem inom företag. Kursen ger grundläggande teoretiska färdigheter i att behandla och renodla strategiska problem som är förknippade med olika marknadsformer och marknadssituationer. Den allmänna jämviktsanalys som introduceras på 20-poängsnivån fördjupas och görs mera generell. Konsumtionsteorin på B-nivån följs upp med produktionsteorin.
Kursen syftar också till att visa att teorin om rationella val går att tillämpa på mindre traditionella frågeställningar som t ex val av rättsregler och uppkomsten av institutioner.

Innehåll
Produktions- och kostnadsteori, Monopolmodellen, Spelteori, Företagsteori och reglerade monopol, Oligopol, Inträde och fullständig konkurrens, Produktkvalitet.

Litteratur
Schotter, A., 2001. Microeconomics - A modern approach, 3:e uppl., Addison Wesley, Nicholson, W., 1998. Microeconomic theory - Basic principles and extensions. 7:e uppl., Dryden Press, Kompendium med kompletterande material och övningar, kompletterande material som delas ut under kursen.