Kursplan för läsåret 2002/2003
MIKROEKONOMISK TEORI BTEK120
Economics, Microeconomic Theory B

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: I3IE. Kursansvarig: Univ lektor Jerker Holm. Prestationsbedömning: Uppgift om prestationsbedömning saknas. Webbsida: http://www.nek.lu.se. Övrigt: För ytterligare information kontakta Nationalekonomiska institutionen.

Mål
Uppgift om mål saknas.

Innehåll
Vad bestämmer individers efterfrågan på olika varor? Hur kan denna efterfrågan härledas?
Utifrån en genomgång av antaganden om individers preferenser och nyttofunktioner, görs härledningar av individers efterfrågan, bl a härleds Slutskyekvationen med hjälp av begreppen nyttofunktion och utgiftsfunktion. Kursen berör också val under osäkerhet samt Walras jämvikt i en bytesekonomi.

Litteratur
Nicholson, W: Microeconomic Theory, Basic Principles and Extensions, 7:e uppl, Nicholson, W: Workbook to accompany Microeconomic Theory, Basic Principles and Extensions, 6:e uppl, Schotter, Andrew, Microeconomics a Modern Approach, 3:e upplagan, Kompletterande material, Rekommenderad litteratur: Sydsaeter, K och Hammond, P: Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 1995, kap. 1-5, 7-9, 15-19 and appendix A, Bergström, I and Varian, H: Workouts in Intermediate Microeconomis, 4:e uppl.